Παρασκευή, 7 Ιανουαρίου 2011

ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Θέμα: Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε Αντιδημάρχους.

Α Π Ο Φ Α Σ Η αριθ. 1/2011

Ο Δήμαρχος Μονεμβασιάς

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2. Τη ν υπ’ αριθ. 45892/11-8-2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010 και αναλογική κατανομή του πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων εγκατάστασης» (Β’ 1292), όπως ισχύει.

3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Μονεμβασιάς εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν έξι (6) Αντιδήμαρχοι.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Μονεμβασιάς, με θητεία από 1/1/2011 μέχρι 31/12/2012, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες, ως εξής:

1. Τον κ. Ιωάννη Κολλιάκο του Επαμεινώνδα κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα των Μολάων και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες εποπτείας για τα θέματα: α) Οικονομικών υπηρεσιών, β) Παιδείας, γ) Υγείας, δ) Κοινωνικών υπηρεσιών, ε) Αθλητισμού, στ) Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης των χώρων των ΧΑΔΑ της Δημοτικής Ενότητας Μολάων.

2. Τον κ. Ιωάννη Σουρλά του Παναγιώτη κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα του Ασωπού και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες εποπτείας για τα θέματα: α) Πολιτικής προστασίας, β) Ηλεκτροφωτισμού, γ) Αγροτικής παραγωγής, δ) Δικτύων ύδρευσης, ε) Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης της Δημοτικής Ενότητας Ασωπού.

3. Τον κ. Χαράλαμπο Κουτσονικολή του Κων/νου κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα των Βοιών και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες εποπτείας για τα θέματα: α) Αποχέτευσης, β) Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ειδικότερα Τουρισμού, Απασχόλησης και Αλιείας, γ) Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης των χώρων των ΧΑΔΑ της Δημοτικής Ενότητας Βοιών.

4. Την κα Παναγιώτα Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου του Κων/νου κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα του Ζάρακα και της μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες εποπτείας για τα θέματα: α) των Διοικητικών Υπηρεσιών και των ΚΕΠ, β) Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, γ) Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, δ) Διαχείρισης απορριμμάτων, ε) Ζωικής Παραγωγής, στ) Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης των χώρων της Δημοτικής Ενότητας Ζάρακα.

5) Τον κ. Γεώργιο Βουνελάκη του Ηλία κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα της Μονεμβασίας και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες για τα θέματα εποπτείας: α) Τεχνικών Υπηρεσιών, β) Πολεοδομίας, γ) Πολιτισμού, δ) Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης των χώρων των ΧΑΔΑ της Δημοτικής Ενότητας Μονεμβασίας.

6) Τον κ. Χρήστο Πετράκη του Γεωργίου και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες για τα θέματα: α) Καθαριότητας, β) Αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, γ) Διαχείρισης, κίνησης και συντήρησης οχημάτων, δ) Ύδρευσης στους τομείς Συντήρησης, Επισκευής Αντλιοστασίων, Υδατοδεξαμενών, Αντλητικών Συγκροτημάτων, Συστημάτων Βελτίωσης Ποιότητας νερού του Δήμου Μονεμβασιάς.

Β. Όλοι οι κατά τόπον Αντιδήμαρχοι προβαίνουν στη θεώρηση αντιγράφων των προσερχομένων στην αντίστοιχη Δημοτική Ενότητα, πολιτών. Εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν βεβαιώσεις, πιστοποιητικά , και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες – Ληξιαρχεία που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.

Γ. Απαντούν εγγράφως η προφορικώς ως ορίζει το άρθρο 61 παρ. 3 του Ν.3852/2010 για θέματα αρμοδιοτήτων τους.

Δ. Στον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Κολλιάκο χορηγείται δικαίωμα υπογραφής ως ακολούθως:

  • Υπογράφει όλα τα χρηματικά εντάλματα που εκδίδει ο Δήμος, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν στη μισθοδοσία του προσωπικού του Δήμου.
  • Υπογράφει όλους τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου.

Ε. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητες ασκεί ο κ. Δήμαρχος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες:

  • Του Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Κολλιάκου που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο κ. Δήμαρχος, απόντος αυτού η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου.
  • Του Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Σουρλά που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο κ. Δήμαρχος, απόντος αυτού ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Πετράκης.
  • Του Αντιδημάρχου κ. Χαράλαμπου Κουτσονικολή που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Πετράκης.
  • Της Αντιδημάρχου κας Παναγιώτας Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Βουνελάκης.
  • Του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Βουνελάκη που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου.

ΣΤ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί:

  • Από 1/1/2011 έως 31/12/2011 η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου.
  • Από 1/1/2012 έως 31/12/2012 ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Κολλιάκος.

Ζ. Η παρούσα να δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Μονεμβασιάς

Ηρακλής Γ. Τριχείλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου